SELECT id,Name,CreateDate,CreateUser,Content,FaqID,(Select Photo from tbl_customer where id = CreateUser) as photo,(Select username from tbl_customer where id = CreateUser) as Name1 FROM tbl_faq_traloi WHERE Status=1 AND LangID =1  AND FaqID=39463  order by id desc
Hỏi đáp
1
Thành viên eolbjypb
10-11-2017 | Chuyên mục:
Lượt xem : 49   Trả lời : 0
TRẢ LỜI : [Quay lại]
Quan điểm ý kiến phản hồi nội dung trả lời :
Họ và tên
Nội dung :
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích