SELECT id,Name,CreateDate,CreateUser,Content,FaqID,(Select Photo from tbl_customer where id = CreateUser) as photo,(Select username from tbl_customer where id = CreateUser) as Name1 FROM tbl_faq_traloi WHERE Status=1 AND LangID =1  AND FaqID=40908  order by id desc
Hỏi đáp  /  Doanh nghiệp
1
Thành viên qwlcotwh
03-07-2018 | Chuyên mục: Doanh nghiệp
Lượt xem : 34   Trả lời : 0
TRẢ LỜI : 1 [Quay lại]
Quan điểm ý kiến phản hồi nội dung trả lời :
Họ và tên
Nội dung :
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích