Thông tin du lịch Bắc Giang

Giới thiệu Sở VHTTDL Bắc Giang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số: 22/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2008, trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hoá Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và phòng Du lịch ( thuộc sở Thương Mại và Du lịch cũ), bộ phận Gia Đình
( thuộc Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em).
Trụ sở: Số 74 - Đường Nguyễn Thị Lưu- thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
Điện thoại: 0204.3856310, 3554 473;
Fax: 0204.3856310;
Email: vhttdlbacgiang@gmail.com;
Website:https://svhttdl.bacgiang.gov.vn/ ;
www.dulichbacgiang.gov.vn; www.bacgiangtourism.vn
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1. Giám đốc: Trần Minh Hà
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch tài chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; các đề án, dự án trong lĩnh vực phát triển của ngành; công tác văn phòng, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Nhà hát Chèo Bắc Giang;
- Theo dõi các lĩnh vực của Ngành tại thành phố Bắc Giang, huyện Sơn Động.
- ĐT: 02043.556.007 - 0984 778 585
Email: hatm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Sĩ Cầm
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa; bảo tồn, bảo tàng; công tác thư viện trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao, chỉ đạo; Giám đốc Sở VHTTDL ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh.
- Theo dõi lĩnh vực của Ngành tại các huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa; Lục Ngạn.
ĐT: 0204.3856.633 – 0975.178.724
Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Bắc
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao theo chức năng, nhiệm vụ của Sở và một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao, chỉ đạo; Giám đốc Sở VHTTDL ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Theo dõi các lĩnh vực của Ngành tại các huyện: Việt Yên, Lạng Giang; Lục Nam.
ĐT: 02043. 859.300.
Email: bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4.Phó Giám đốc: Ông Đỗ Tuấn Khoa
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch; xây
dựng nếp sống văn hóa và gia đình; công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, triển
lãm; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và
một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao, chỉ đạo; Giám
đốc Sở VHTTDL ủy quyền. 
- Trực tiếp phụ trách Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Phòng
Quản lý Du lịch; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Trung tâm Thông tin và Xúc
tiến du lịch tỉnh. 
- Theo dõi các lĩnh vực của Ngành tại các huyện: Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn.
ĐT: 0913257783
II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thủy
ĐT: 0204.33555801 - 0942917389
Email: thuynx_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 0904245303
Email: hungnn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Cảnh 
ĐT: 02043.525.500 - 0913.281.068
Email: canhtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng An
ĐT: 02043.555.802 - 0972.980.468
Email: annt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Vũ Hồ Quang
ĐT: 02043541036 - 0946.046.829
Email: quangvh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường
ĐT: 02043856632- 0914268987
Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
3. Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Minh Hường
ĐT: 02043. 554472
Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- P. Chánh Thanh tra: Trần Anh Tuấn
ĐT: 02043.857.468
Email: tuanta_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4. Phòng Quản lý Văn hoá
- Trưởng phòng: Hoàng Liên Sơn
ĐT: 0982883539
Email: sonhl_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoa 
ĐT: 0204. 3 555 752
Email: hoalt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
5. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phương
ĐT: 02043. 563.999 - 0982.259.276
Email: phuongnh_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Oánh
ĐT: 02043.554.470 - 0917.324.969
Email: oanhnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn
ĐT: 0915582777
Email: tuannm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
7. Quản lý Du lịch
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc
ĐT: 02043.525.155 - 0912.562.289
Email: ngocnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Trường Sinh
ĐT: 0204.3525665
Email: sinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
8. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Trưởng phòng: Hà Ngọc Luyện
ĐT: 02043.856.642 
Email: luyenhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Tạ Thu Hương
ĐT: 02043.554.961 - 0982541697
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy 
ĐT: 02043. 856643
Email: thuytt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trụ sở: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
ĐT: 0204. 3854. 620
Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn
http://vhntbacgiang.edu.vn/
************************
2. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Số 6, đường Nguyễn Văn Cừ , TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043.854964
Email: baotang_vt@bacgiang.gov.vn
********************************
3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
Trụ sở: Số 1 đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
ĐT: 02043.554864
**********************************
4. Nhà hát chèo
Trụ sở: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043. 854 946
Mail: nhahatcheo_vt@bacgiang.gov.vn
************************
5. Thư viện tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
Mail: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn
http://www.thuvienbacgiang.vn/
**************************
6. Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh
Địa chỉ: Đường  Đàm Thuận Huy - Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0204 3 854 421
Mail: trungtamvhda_vt@bacgiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang