Thông tin du lịch Bắc Giang

Bắc Giang tham dự hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023

Sáng ngày 28/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Giang ông Đỗ Tuấn Khoa – Phó Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị, chuyên viên và viên chức ngành văn hoá tham dự.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đã có những bước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục đạt được kết quả tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới…tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ phát triển hiện nay. 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các phong trào văn hoá. Một số đại biểu đã trao đổi các kinh nghiệm trong triển khai xây dựng các mô hình làng văn hoá, làng văn hoá du lịch, kinh nghiệm trong việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống, phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá hóa điển hình trong việc xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hoá; đồng thời nêu một số khó khăn, thách thức như môi trường văn hóa, đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng còn nhiều biểu hiện thiếu lành mạnh; một số nơi chưa thực sự quan tâm xây dựng môi trường văn hóa… và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân cũng như tăng cường bảo tồn các giá trị văn hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội các địa phương…
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị, toàn ngành tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; tạo đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa; thực hiện quyết liệt, công tác quản lý nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa; chủ động tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực của ngành; tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ mới…/.
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600