Thông tin du lịch Bắc Giang

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và phục hồi di tích

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có công văn số 2664/UBND-KGVX ngày 11/6/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. 
Di tích lịch sử đình Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa
 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025 để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; tham mưu UBND tỉnh giải pháp hỗ trợ đối với các di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có trong Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm kê, phân loại, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng di tích để xác định đúng mức độ xuống cấp, mức độ cần trùng tu, tôn tạo, phục hồi; chỉ đạo quản lý, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng, đầu tư tu bổ, tôn tạo phù hợp.
Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ công tác bảo vệ, tu bổ, phục hồi di tích từ nguồn ngân sách nhà nước theo hướng cụ thể, rõ định mức của các cấp tỉnh, huyện, xã. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu bổ sung tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không còn các di tích được xếp hạng xuống cấp nghiêm trọng.
Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích. UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai việc lập quy hoạch đối với các di tích, cụm di tích đã đảm bảo đủ điều kiện, làm cơ sở cho việc quản lý trong thời gian tới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, tập thể, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.
 Nguyễn Thúy

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang